Penafian Undang-Undang

Penafian Undang-Undang

Segala isi kandungan yang terkandung di dalam portal Knowledge Buy Money (“KBM”) adalah bagi tujuan pemerolehan maklumat sahaja.  Pemilik KBM secara nyata menafikan segala dan apa-apa bentuk sokongan representasi dan/atau waranti (sama ada secara tersurat atau tersirat) terhadap ketepatan, kebolehpercayaan dan kesempurnaan segala maklumat, fakta, pendapat dan pandangan peribadi, angka, nombor, statistik, bahan, dokumen, rekod, arkib dan/atau data (secara kolektif dirujuk sebagai “Informasi”) yang terkandung dalam, diedarkan melalui, dipautkan dengan, dimuat turun, diambil semula, dikeluarkan dan/atau diakses dari apa-apa perkhidmatan yang terkandung di dalam portal KBM, dan juga terhadap kualiti perkhidmatan, maklumat atau apa-apa bahan yang lain yang dipamerkan, ditawarkan, diusulkan, dilanggan, didapatkan atau diperolehi oleh anda melalui Informasi tersebut.  Anda dengan ini memperakui bahawa sebarang pergantungan ke atas Informasi tersebut dan/atau apa-apa bahan lain adalah atas risiko anda sendiri.  Dalam apa jua keadaan sekalipun KBM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang bentuk kerosakan dan/atau kerugian sama ada secara langsung, secara tidak langsung, secara kebetulan, sama ada dalam bentuk punitif atau akibat kebergantungan terhadap Informasi tersebut dan penggunaan sebarang perkhidmatan.  KBM berhak untuk, mengikut budi bicaranya sendiri dan tanpa memiliki tanggungjawab, melakukan penambahbaikan, membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan dan peninggalan dalam mana-mana bahagian di dalam Informasi dan/atau perkhidmatan di dalam portal KBM.

Peraturan penggunaan portal
  1. Tiada sebarang hak diberikan oleh KBM kepada mana-mana pihak untuk menerbitkan, mengeluarkan, mengguna, menyalin semula keseluruhan dan/atau mana-mana bahagian kandungan portal KBM tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara bertulis dari KBM kecuali sebarang kandungan yang mempunyai butang pautan/kongsi.
  2. Para pengguna laman sosial di dalam portal KBM dilarang untuk membuat perkongsian dalam apa bentuk sekalipun .  KBM berhak menggantung atau memberhentikan langganan pengguna yang didapati melanggar peraturan ini.

Hubungi Kami

A606, Level 6, West Wing, Wisma Consplant 2, No 7, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia

  • dummy+6012-655 0456

  • dummy+6012-565 0456

  • supportsupport@knowledgebuymoney.com

Tips Minggu Ini

Search

Cron Job Starts
No Internet Connection